Brief beleid 2020

Beste ouder,

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar de brief waarin we u informeren over het voorgenomen beleid van 2020. Madelief is volop in ontwikkeling en probeert daarin met u mee te denken, zowel op korte als op langere termijn. De ontwikkeling richt zich op twee speerpunten, kwalitatief goede kinderopvang en een klantvriendelijk aanbod.

Terugblik op 2019
Na 2018, stond ook dit jaar in het kader van de invoering van De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid en gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In de pijlers zijn stuk voor stuk maatregelen opgenomen die de kwaliteit van kinderopvang zullen verbeteren.
Afgelopen jaar is de nieuwe kind- leidsterratio voor de babygroepen ingegaan. Het doel van deze maatregel was dat de pedagogisch medewerk(st)er meer tijd en aandacht heeft voor kinderen in het eerste levensjaar. Deze maatregel wordt als zeer positief ervaren door zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers.
Ook dit jaar zijn alle locaties van Madelief weer geïnspecteerd door de GGD, dit waren onaangekondigde inspecties, waarbij de nadruk lag op zaken die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. De conclusie was ook dit jaar dat, op grond van de huidige inspecties, bij Madelief volledig wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang en dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Met name de pedagogische kwaliteiten werden als hoog gewaardeerd. Net zoals voorgaande jaren waren we ook dit jaar blij met de mooie inspectierapporten, maar realiseren ons dat de inspectie een momentopname is en dat we te allen tijde ons moeten blijven inzetten om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Kinderopvang is ten slotte mensenwerk!

Het nieuwe jaar 2020
Alle maatregelingen van de Wet IKK zijn geborgd, in het nieuwe jaar 2020 zullen verdiepingen georganiseerd worden wat betreft ons kind-volgsysteem KIJK en ons VVE- programma Startblokken. Onze pedagogisch coaches gaan de medewerkers hierbij begeleiden.
Na de winterstop start Madelief een unieke samenwerking tussen voetbalvereniging Vitesse ’08 en de BSO van Kindercentrum Madelief. Kinderen kunnen na schooltijd bezig zijn met hun passie: voetbal! De kinderen wordt een mix aangeboden van een voetbaltraining en leuke spelactiviteiten. Als pilot wordt voetbal, als een vaste activiteit, georganiseerd voor een groep kinderen van BSO Madelief aan het Bos, en wel op dinsdagmiddag. Bij voldoende animo gaan we deze activiteit uitbreiden op andere dagen en voor kinderen van Madelief in het Park.
Binnen de wet Kinderopvang is bepaald dat, met ingang van 1 januari 2020, het voor ouders vooraf helder moet zijn in welke situaties en/ of wanneer hun kind en op welke locatie wordt opgevangen. Wanneer uw kind structureel op meerdere locaties binnen Madelief opgevangen wordt, dan wordt dit vastgelegd in het plaatsingsformulier (op de plaatsingsovereenkomst wordt dit zo beschreven). Bij Madelief komt dit uitsluitend bij de BSO voor, bijvoorbeeld wanneer een kind voorschoolse opvang bij Madelief in het Park heeft en naschoolse- en vakantieopvang bij Madelief aan het Bos. Wanneer dit voor uw kind van toepassing is dan ontvangt u een aangepast formulier waarop deze opvang beschreven staat.

Tarieven 2020
In het afgelopen jaar is er binnen de publieke sector sprake van een, over het algemeen genomen, forse loonsverhoging. Onze Brancheorganisatie verwacht voor de cao kinderopvang het aankomende jaar een verdiende forse loonsverhoging voor de medewerkers in de kinderopvang. Het aanpassen van de tarieven is vooral daar een gevolg van.
Madelief heeft er voor gekozen om de tarieven voor de dagopvang met 5 procent te verhogen. Voor de buitenschoolse opvang stijgen de tarieven 3 procent, de kostenontwikkeling voor de buitenschoolse opvang ligt namelijk een stukje lager. De overheid heeft het maximum uurtarief, dat de overheid hanteert voor de betaling van de Toeslag, navenant verhoogd. Hierdoor blijft ons voordeeltarief nog steeds ruim onder dit maximum tarief en profiteert u optimaal van de Toeslag. De oudercommissie heeft eind oktober positief geadviseerd aangaande het prijsbeleid.
Wanneer u een wijziging wenst in de opvang dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 december te mailen naar info@madeliefkindercentrum.nl.
In week 50 ontvangt u de persoonlijke offerte 2020 ten behoeve van de opvang van uw kind(eren) zodat u de aangepaste kosten kunt doorgeven aan de Belastingdienst.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In de bijlage vindt u de overzichten van de tarieven. Ook vindt u de Toeslagtabel van de Belastingdienst, waarin per inkomensgroep de te ontvangen Toeslag weergegeven is.
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u mailen naar: info@madeliefkindercentrum.nl.

Met vriendelijke groeten,
Franciel Peters en Monique Francissen
Kindercentrum Madelief