Beleid en tarieven 2021

Gennep,  11 november 2020

Beste ouder,

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar de brief waarin we u informeren over het voorgenomen beleid van 2021. Dit jaar is alles anders gegaan dan dat we vooraf hadden gedacht, dit geldt voor iedereen. Er is zoveel gebeurd in 2020 dat een terugblik wel op zijn plaats is. Daarom kijken we hier terug- én vooruit.

Corona

2020 gaat de geschiedenis is als het jaar van de coronacrisis. Iedereen heeft op zijn of haar manier de consequenties moeten ervaren.
Ook Madelief kijkt terug op een heftig en vaak ook verwarrend jaar. De opgelegde maatregelen, de lockdown en de onzekerheden waren zwaar. Toch waren we, en dat zijn we nog steeds, onder de indruk van de flexibiliteit van de ouders. Er werd met ons meegedacht en de coronamaatregelen werden goed nageleefd, onze oprechte dank en complimenten hiervoor.
Tegelijkertijd kijken we ook terug op een jaar van saamhorigheid en collegialiteit van de medewerk(st)ers  van Madelief. Tijdens de lockdown heeft Madelief bijvoorbeeld in de Gemeente Gennep 24-uurs noodopvang geboden aan de kinderen van ouders uit de zogenoemde “cruciale beroepen”. We hebben snel moeten schakelen en organiseren maar hebben gezien dat medewerkers flexibel en bereidwillig waren om deze klus samen te klaren, daar zijn we echt trots op.

Helaas bevinden we ons nu in de tweede coronagolf maar er is voorzichtige hoop dat de piek achter ons ligt. Toch gaan we samen met de kinderen, al is het in aangepaste vorm, een fijne en gezellige tijd te maken van bijvoorbeeld de sinterklaas- en de kerstperiode.

 Verder in 2020 en 2021

In 2020 heeft Madelief een start gemaakt met de verdere deskundigheidsbevordering  van onze pedagogisch medewerkers (taal- en interactievaardigheden, Startblokken en VVE). De begeleiding hiervan werd verzorgd door onze pedagogisch coaches. Komend jaar wordt deze lijn doorgezet, tegelijkertijd is spelend leren hierbij altijd het belangrijke uitgangspunt!

Tenslotte hebben dit jaar vijf medewerkers de cursus “eerste hulp bij kinderongelukken” afgerond, waardoor alle medewerkers van Madelief nu een diploma hebben!

Het team van onze buitenschoolse opvang werd versterkt met pedagogisch medewerk(st)ers met diploma’s op het gebied van sport en beweging. Hierdoor hebben we niet alleen onze voetbal- BSO en de samenwerking met Vitesse’08 uit kunnen breiden, maar ook alle andere beweeg-, buitensport- en spelactiviteiten kregen steeds meer vorm en werden verder uitgebreid.

Naar verwachting wordt na de jaarwisseling de gehele Rijssenbeeklaan, waar “Madelief in het Park” aan gelegen is, woonrijp gemaakt door de aanleg van een nieuwe weg, een voetpad en een groenstrook.
Peuters en kleuters  van Madelief in het Park hebben inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe buren van “het Rijssenbeekhuis”. We denken dat we veel voor elkaar kunnen gaan betekenen door met regelmaat samen te genieten van activiteiten, die vaak gekoppeld zijn aan seizoenen en feesten. De samenwerking tussen cliënten van Dichterbij en de peuters van “Madelief aan het Bos” is er al vele jaren en wordt als positief ervaren. De samenwerking tussen de bewoners van “het Rijssenbeekhuis “en de peuters van “Madelief in het Park” zal komend jaar verder uitgewerkt worden.

Tarieven 2021
De aanpassing van de tarieven voor het komende jaar, is vooral een gevolg van een kleine inhaalslag van de prognose van vorig jaar en de te verwachte kostenontwikkeling voor 2021, zoals onze Brancheorganisatie dit heeft geadviseerd.

We volgen dit advies op en gaan  in 2021 de tarieven met 4 procent verhogen. De overheid heeft het maximum uurtarief, dat men hanteert voor de betaling van de kinderopvang toeslag, navenant verhoogd. Hierdoor blijft  ons voordeeltarief nog steeds onder dit maximum tarief en profiteert u optimaal van de toeslag. De oudercommissie heeft begin november positief geadviseerd aangaande het prijsbeleid.

Wanneer u een wijziging wenst in de opvang dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 december te mailen naar info@madeliefkindercentrum.nl.
In week 50 ontvangt u de persoonlijke offerte 2021, ten behoeve van de opvang van uw kind(eren) zodat u de aangepaste kosten kunt doorgeven aan de Belastingdienst. U krijgt dan ook inzicht in de hoogte van de kinderopvang toeslag voor komend jaar.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op onze website, www. madeliefkindercentrum.nl  vindt u de overzichten van de tarieven. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u mailen naar: info@madeliefkindercentrum.nl.

Met vriendelijke groeten,

Franciel Peters en Monique Francissen

Kindercentrum Madelief