Brief beleid 2019

Beste ouder/ verzorger,

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar de brief waarin we u informeren over het voorgenomen beleid van 2019. Madelief is volop in ontwikkeling en probeert daarin met u mee te denken, zowel op korte als op langere termijn. De ontwikkeling richt zich op twee speerpunten, kwalitatief goede kinderopvang en een klantvriendelijk aanbod.

Terugblik op 2018
Het jaar 2018 stond in het kader van de invoering van De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid en gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In de pijlers zijn stuk voor stuk maatregelen opgenomen die de kwaliteit van kinderopvang zullen verbeteren.
Begin september zijn de locaties van Madelief geïnspecteerd door de GGD, een onaangekondigde inspectie, waarbij de nadruk lag op zaken die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. De conclusie was dan ook dat, op grond van de huidige inspecties, bij Madelief volledig wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang en dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd, met name de pedagogische kwaliteiten werden als hoog gewaardeerd. Natuurlijk zijn we blij met de mooie inspectierapporten maar realiseren ons dat de inspectie een momentopname is en dat we te allen tijde ons moeten blijven inzetten om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Kinderopvang is ten slotte mensenwerk!
Het nieuwe jaar 2019
Een groot deel van de Wet IKK-maatregelen is in 2018 ingegaan. Sommige wijzigingen, zoals de nieuwe kind- leidsterratio voor babygroepen, gaan in per 1 januari 2019. Dit betekent in de praktijk dat er bij de Uiltjes en bij Floddertje vanaf 2019 1 pedagogisch medewerk(st)er ingezet gaat worden op 3 kinderen tot 1 jaar. Het doel van deze maatregel is dat de pedagogisch medewerk(st)er meer tijd en aandacht heeft voor kinderen in het eerste levensjaar. Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat, volgens de nieuwe eisen het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerk(st)er omhoog van 1 pedagogisch medewerk(st)er voor 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerk(st)er voor 12 kinderen. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerk(st)er naar 11. Madelief heeft ondanks deze nieuwe eis, na overleg met de oudercommissie en het team van de buitenschoolse opvang, besloten het kind-leid(st)er ratio niet te verlagen. Hierdoor kunnen we ook in 2019 dezelfde kwaliteit van de opvang en de aandacht voor de kinderen waarborgen.
Vanaf 1 januari 2019 zullen Fieke Hermans en Linda Hendriks, naast hun functie als pedagogisch medewerkster, ook de functie van pedagogisch beleidsmedewerkster/ pedagogisch coach bekleden, beiden zijn HBO- pedagogisch geschoold. Fieke zal bij Madelief aan het Bos en bij BSO de Heggerank de pedagogisch medewerk(st)ers coachen en Linda zal deze taak bij Madelief in het Park uitvoeren. Naast het coachen houden de pedagogisch beleidsmedewerksters zich bezig met de ontwikkeling van ons pedagogisch beleid.

Tarieven 2019
In 2019 zullen de tarieven meer stijgen dan u van ons gewend bent. Hoofdzakelijk komt dit door de IKK-maatregelen, zoals de aanpassing van de kind-leid(st)er ratio en de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerkster/ pedagogisch coach. Daarnaast heeft de loonkostenstijging en de stijging van overige kosten invloed op de tarieven voor volgend jaar. Madelief heeft er voor gekozen om de tarieven voor de dagopvang met 9 procent te verhogen. Voor de buitenschoolse opvang stijgen de tarieven 4,75 procent, de kostenontwikkeling voor de buitenschoolse opvang ligt namelijk een stuk lager. De overheid heeft het maximum uurtarief, dat de overheid hanteert voor de betaling van de Toeslag, navenant verhoogd. Hierdoor blijft ons voordeeltarief nog steeds ruim onder dit maximum tarief en profiteert u optimaal van de Toeslag. De oudercommissie heeft eind oktober positief geadviseerd aangaande het prijsbeleid.
Wanneer u een wijziging wenst in de opvang dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 december te mailen naar info@madeliefkindercentrum.nl.
In week 50 ontvangt u de persoonlijke offerte 2019 ten behoeve van de opvang van uw kind(eren) zodat u de aangepaste kosten kunt doorgeven aan de Belastingdienst.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In de bijlage vindt u de overzichten van de tarieven. Ook vindt u de Toeslagtabel van de Belastingdienst, waarin per inkomensgroep de te ontvangen Toeslag weergegeven is.
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u mailen naar info@madeliefkindercentrum.nl.

Met vriendelijke groeten,
Franciel Peters en Monique Francissen
Kindercentrum Madelief