Inspectie Bos april 2019, opnieuw mooi rapport!

Nadat in februari de jaarlijkse onaangekondigde inspectie van de GGD bij Madelief in het Park heeft plaatsgevonden was enkele weken geleden Madelief aan het Bos aan de beurt, ook nu hebben we een mooi rapport mogen ontvangen!
Vele items uit de Wet Kinderopvang zijn geïnspecteerd, waarbij de nadruk lag op zaken die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast werd er gecontroleerd of Madelief werkzaam is volgens de aangepaste regelgeving vanaf 1 januari 2019, de zogenaamde wet IKK. De conclusie was dat, op grond van de huidige inspecties, bij Madelief volledig wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang en dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Natuurlijk zijn we erg verheugd met deze mooie rapporten maar realiseren ons dat de inspectie een momentopname is en dat we ten aller tijde ons inzetten om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Kinderopvang is ten slotte mensenwerk!

Enkele citaten uit het rapporten:
“Er wordt een mooie pedagogische praktijk gezien, waarbij aandacht is voor de behoeften van individuele kinderen. Het kindercentrum ligt in een groene omgeving waar in de praktijk dankbaar gebruik van wordt gemaakt.”
“Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.”


“Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. Het kindercentrum ligt in een bosrijke omgeving waar naar hartenlust kan worden buiten gespeeld. Hier wordt door beroepskrachten gebruik van gemaakt.”


“Ook bij de bso wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
Dit blijkt onder andere uit het volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeeld: Kinderen op bso Madelief de Boomhut zijn geplaatst in een vaste groep met vaste beroepskrachten. Op deze manier is sprake van vaste gezichten, wat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid bij kinderen.”


“Bij bso Madelief De Boomhut worden kinderen workshops aangeboden. Deze zijn gedurende de week wisselend van soort en aanbod. Kinderen hebben de keuze om wel of niet aan een workshop mee te doen. Zij kunnen ook kiezen voor vrij spel. Ten tijde van het inspectiebezoek is het aanbod een buitenspel in het aangelegen bos of een dansactiviteit. Op 2 kinderen na, kiezen alle kinderen een workshop. Er is veel enthousiasme onder kinderen zichtbaar, zij doen goed mee. Dit wordt mede veroorzaakt doordat beroepskrachten de activiteiten interactief aanbieden. Bij de dansactiviteit wordt bijvoorbeeld gevraagd: “wat denken jullie dat er gebeurt als ik de ballon loslaat?”
Wanneer de aandacht van kinderen verslapt, worden kinderen vriendelijk herinnerd aan gemaakte afspraken, en met afleiding opnieuw bij de activiteit betrokken.”