Inspectie Park februari 2019: geen tekortkomingen geconstateerd!

Inspectie GGD bij Madelief in het Park: geen tekortkomingen geconstateerd!

23 februari 2019
Nadat afgelopen maandag de jaarlijkse onaangekondigde inspectie van de GGD heeft plaatsgevonden bij Madelief in het Park, hebben we vandaag de rapporten mogen ontvangen.
Vele items uit de Wet Kinderopvang zijn geïnspecteerd, waarbij de nadruk lag op zaken die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast werd er gecontroleerd of Madelief werkzaam is volgens de aangepaste regelgeving vanaf 1 januari 2019, de zogenaamde wet IKK. De conclusie was dat, op grond van de huidige inspecties, bij Madelief volledig wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang en dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Natuurlijk zijn we erg verheugd met deze mooie rapporten maar realiseren ons dat de inspectie een momentopname is en dat we ten aller tijde ons inzetten om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Kinderopvang is ten slotte mensenwerk!

Enkele citaten uit de rapporten van de dagopvang en de BSO:
Dagopvang:
“Ook dit jaar is geconstateerd dat aan alle getoetste items wordt voldaan. Er is een mooie pedagogische praktijk gezien, met oog voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Medewerkers geven aan trots te zijn op de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de opvang die zij op de groepen neerzetten.”
“Op de peutergroep wordt voorschoolse educatie aangeboden via de methode Startblokken. Op het moment van inspectie staat het thema ‘Circus’ centraal. De beroepskrachten benutten en organiseren het dagprogramma voor uitdaging, avontuur en plezier voor kinderen. Er is bijvoorbeeld ruimte voor rollenspel, tellen en knutselactiviteiten. Op enig moment wordt er gedanst op muziek en laten kinderen ‘kunstjes’ zien. De hierboven uitgewerkte voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van persoonlijke competentie bij kinderen.”

BSO:
“Ook dit jaar is geconstateerd dat aan alle getoetste items wordt voldaan. Medewerkers geven aan trots te zijn op de kwaliteit van de opvang, het bewust handelen en de activiteiten/workshops die er georganiseerd worden voor kinderen. Dit is door de toezichthouder in de praktijk ook teruggezien. Sinds 2 jaar heeft bso Madelief een kinderraad, welke 1 x per 6 weken bij elkaar komt met een beroepskracht. Behalve via de groep of individueel, hebben kinderen ook via deze weg inspraak in wat er binnen de bso gebeurt. Daarnaast is de leerlingenraad leerzaam voor kinderen (leren kiezen, leren om verantwoordelijkheid te dragen). Naast de leerlingenraad is er een oudercommissie actief binnen kindercentrum Madelief, welke de ouderinspraak regelt.”

“De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. Op de dag van het inspectiebezoek gebeurt dit aan de hand van de geplande activiteit: ‘Madelief’s got Talent’. In de ochtend bereiden kinderen hun act voor. In de middag is de voorstelling waarin kinderen beurtelings (in groepen) hun act laten zien. Er is een jury en een prijsbeker voor de eerste prijs. Naast deze activiteit worden er fruitspiezen gemaakt en wordt er veel buiten gespeeld. Kinderen ogen vrolijk, enthousiast en blij. De hierboven uitgewerkte voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van persoonlijke competentie bij kinderen.”