Inspectie GGD 2018: geen tekortkomingen geconstateerd!

Inspectie GGD op alle locaties: geen tekortkomingen geconstateerd!

19 september 2018
Drie weken na de jaarlijkse onaangekondigde inspectie van de GGD, heeft Madelief vandaag de rapporten mogen ontvangen. Vele items uit de Wet Kinderopvang zijn geïnspecteerd, waarbij de nadruk lag op zaken die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. De conclusie was dan ook dat, op grond van de huidige inspecties, bij Madelief volledig wordt voldaan aan de Wet Kinderopvang en dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Natuurlijk zijn we erg verheugd met deze mooie rapporten maar realiseren ons dat de inspectie een momentopname is en dat we ten aller tijde ons inzetten om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Kinderopvang is ten slotte mensenwerk!

Enkele citaten uit de rapporten:
“Bij Madelief worden kinderen gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij;
-Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;
-Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
-Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Conclusie: de geboden pedagogische kwaliteit wordt beoordeeld als hoog.”

 

“Tijdens de inspectie zijn de kinderen net klaar met het gezamenlijke fruit- en drinkmoment. De kinderen mogen hierna zeggen wat zij willen gaan doen. De twee beroepskrachten verdelen zich over de buiten- en binnenruimten, zodat de kinderen ook voor buitenactiviteiten kunnen kiezen. Er wordt binnen met poppen, een make-up tafel en lego gespeeld door zowel jongens als meisjes. Buiten worden er hutten gebouwd van doeken en rennen de kinderen achter elkaar aan. Er wordt met regelmaat beroep op de aandacht van de beroepskrachten gedaan, die hun aandacht evenredig verdelen over de kinderen. Er is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd. Uit deze observatie blijkt:
-In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er:
-Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
-Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
-Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;
-Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.”

De volledige inspectierapporten zijn binnen enkele weken te lezen op deze website.